Prelucrarea datelor personale

Editura PARALELA 45 este înregistrată în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numarul 30064.

Administratorul site-ului va lua toate măsurile rezonabile ca toate informațiile cu caracter personal furnizate să fie colectate și procesate fără a fi făcute cunoscute unor terți, asigurându-se păstrarea în siguranță și confidențialitatea acestora, în conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (modificată prin Legea nr. 102/2005, Legea nr. 278/2007, Legea nr. 141/2010, precum și cu toate modificările ulterioare) din Romania privind protecţia persoanelor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Administratorul site-ului are obligația de a administra datele dumneavoastră doar în scopurile specificate. Scopul colectării datelor este de reclamă, marketing și publicitate.